• Zamówienia


Działalność usługowa Spółki

Uchwałą nr XIII/127/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26 utworzono spółkę pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcu.

Spółka z dniem zarejestrowania wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego.

Zakład obsługuje 25 Sołectwa: Stanisławice, Cikowice, Damienice, Proszówki, Baczków, Bessów, Cerekiew, Zatoka, Bogucice,  Majkowice, Gorzków, Brzeźnica,  Pogwizdów, Nieszkowice Wielkie, Zawada, Nieprześnia, Grabina, Dąbrowica, Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe, Siedlec, Gierczyce, Chełm i Moszczenica w zakresie dostawy wody do gospodarstw domowych i zakładów usługowych
oraz 25 Sołectwa tj. Stanisławice, Cikowice, Damienice, Proszówki, Baczków, Bogucice, Słomka, Krzyżanowice, Gawłów, Ostrów Szlachecki,  Gorzków, Brzeźnica,  Pogwizdów, Nieszkowice Wielkie, Zawada, Nieprześnia,  Stradomka, Buczyna, Nieszkowice Małe, Siedlec, Gierczyce, Chełm, Moszczenica, Łapczyca i Wola Nieszkowska w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Cała Gmina Bochnia zaopatrywana jest w wodę z MPWiK
(z wyłączeniem Woli Nieszkowskiej zaopatrywanej z wodociągu Gminy Łapanów).


Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD jest:

36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

GZWiK_logo

37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne

49.42.Z – działalność usługowa związana z przeprowadzkami

46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

71.11.Z – działalność w zakresie architektury.

Możliwość komentowania została wyłączona.