Działalność usługowa Spółki

Uchwałą nr XIII/127/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26 utworzono spółkę pod nazwą Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcu.

Spółka z dniem zarejestrowania wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego.

Zakład obsługuje 26 Sołectw w zakresie dostawy wody do gospodarstw domowych i zakładów usługowych
oraz 23 Sołectwa w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Północna część gminy Bochnia zaopatrywana jest w wodę z MPWiK Bochnia, natomiast południowa z ujęcia wody w Siedlcu
(z wyłączeniem Woli Nieszkowskiej zaopatrywanej z wodociągu Gminy Łapanów).


Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD jest:

36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

GZWiK_logo

37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne

49.42.Z – działalność usługowa związana z przeprowadzkami

46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

71.11.Z – działalność w zakresie architektury.

Komentarze są wyłączone.